Политика за поверителност

Кои сме ние?

Сайтът qnectd.com е създаден и се администрира от qnectd – бранд на Кю Онлайн ЕООД с ЕИК: 206365164 и адрес за кореспонденция гр. Русе, ул. Хан Крум 6. Кю Онлайн ЕООД е администратор на лични данни и отговаря за спазването на разпоредбите на Общия Регламент за Защита на Личните Данни 2016/679.

Настоящата Политика за поверителност има за цел да Ви информира какви лични данни обработваме и за какви цели, на кого ги предоставяме, какви са вашите права относно обработваните ваши лични данни и как можете да ги упражните. Ние се стремим да Ви предоставим достъпна и полезна информация на интернет страницата си.

На кои лица обработваме лични данни?

Личните данни, които ние от Кю Онлайн ЕООД обработваме през интернет страницата www.qnectd.com, се отнасят до следните категории лица:

 • Посетители на Уебсайта и ползватели на информационните ресурси, достъпни на него;
 • Лица, отправящи запитвания, искания, бизнес предложения, сигнали, жалби към нас или осъществяващи друга кореспонденция с нас, независимо от използвания канал за комуникация (поща, електронна поща, телефон и др.)
 • Трети лица, информация за които се съдържа в запитвания, искания, бизнес предложения, сигнали, жалби или друга кореспонденция, отправена към нас, независимо от използвания канал за комуникация;

Какви категории лични данни обработваме?

Категориите лични данни, които ние от Кю Онлайн ЕООД обработваме, се отнасят до:

 • Данни, свързани с кореспонденция или с друг вид взаимодействие, което осъществявате с нас чрез формата за контакт в Уебсайта, по електронна поща (имейл), телефон, на наш адрес за контакт и др.
 • Данни, свързани с извършване на някакво взаимодействие от Ваша страна с наш корпоративен профил или страница в различни социални мрежи.
 • Данни, свързани с получаване на изпратени от нас маркетингови съобщения.
 • Данни, автоматично събирани или генерирани във връзка с използването на Уебсайта, които вкючват: дата и час на достъпване на Уебсайта; IP адрес, от който е осъществена връзката; сървърни и системни логове (за установяване на технически проблеми и/или идентифициране на злонамерени действия); когато е приложимо, логове за извършване на правни изявления (като напр. потвърждаване на запознаването с политиказа защита на личните данни и др.).

За какви цели ги обработваме?

Нашата интернет страница ви дава възможност да изпратите запитване за връзка с нас. За целта в раздел“Свържете се с нас“ има създадени форми за контакт с нас. За да изпратите запитването си е необходимо да предоставите две имена, телефон, имейл и адрес за връзка.

Ние събираме тази информация с цел да администрираме Вашето запитване. Ние не се ангажираме, че ще изпратим отговор до всеки потребител, изпратил запитване през платформата. Но ви уверяваме, че екипът ни полага нужните усилия да предостави отговор на максимално количество изпратени запитвания. Достъп до Вашите лични данни имат ограничен кръг служители, част от екипа на Кю Онлайн ЕООД.

Въпреки че сме получили вашите лични данни по повод конкретно ваше запитване, е възможно на по-късен етап, когато вече сме завършили кореспонденцията помежду си, да се свържем с вас, ако преценим, че са настъпили обстоятелства, които считаме за важни за вас. 

Ние може да обработваме ваши лични данни и на основание законово задължение, ако нормативен акт предвижда такава обработка.

С оглед на това, целите за които може да обработваме ваши лични данни, са следните:

 • за изпълнението на законови задължения на Кю Онлайн ЕООД;
 • кореспонденция или друг вид взаимодействие, което осъществявате с нас чрез формата за контакт в Уебсайта, по електронна поща (имейл), телефон, на наш адрес за контакт и др, свързани с взаимоотношенията между нас преди сключване на изричен договор;

За какъв срок съхраняваме вашите лични данни?

Ние се ангажираме да съхраняваме Вашите лични данни само за срок, ограничен до необходимото за постигане целите на обработването, а именно:

 • С цел изпълнение на законово задължение ние съхраняваме вашите лични данни за срока, предвиден в съответното законодателство;
 • За целите на водената между нас преддоговорна кореспонденция ние съхраняваме вашите лични данни за срок до 5 (пет) години, считано от приключване на съответната кореспонденция и свързаните с нея отношения, освен ако не е налице легитимен интерес съхранението да продължи за по-дълъг период.

Изпращаме ли непоискано търговско съобщение или директен маркетинг?

В определени случаи, Кю Онлайн ЕООД може да обработва лични данни за целите на изпращане на информационни и рекламни съобщения, касаещи актуални въпроси, или събития, които смятаме, че биха представлявали интерес за получателя. В случай че в бъдеще не желаете да получавате информационни и рекламни съобщения от нас, Регламентът ви дава възможност да възразите срещи този вид съобщения чрез кликване на „Отписване“ или „Unsubscribe” в самото съобщение.

Изпращаме ли личните Ви данни на трети лица?

Кю Онлайн ЕООД може да сподели вашите лични данни със следните категории лица:

Когато предаваме Ваши лични данни към други лица, ние го правим при стриктно спазване условията на настоящата Политика и нашите вътрешни правила и политики, както и в съответствие с изискванията на приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни. Кю Онлайн ЕООД може да сподели вашите лични данни със следните категории лица:

 • Подизпълнители, с които Кю Онлайн ЕООД има сключени договори и на които е възложено от наше име да извършват определени действия – например техническа поддръжка на Уебсайта, услуги за колокация на сървърното и мрежово оборудване и др. под). Данните, които предоставяме на нашите подизпълнители, разкриваме само в обем, който е необходим за извършването на възложената работа, а подизпълнителите ни са задължени по силата на договор, сключен с нас, да обработват тези данни при стриктно спазване на нашите инструкции и само за целите, предвидени в съответния договор.
 • Търговски партньори и доставчици на услуги, като дружества, предоставящи телекомуникационни, транспортни или куриерски услуги и др. под.).
 • Компетентни държавни, общински и съдебни органи, когато това е необходимо за изпълнение на наше законово задължение или за защита на права или законни интереси на Кю Онлайн ЕООД или на трети лица.

Какви са принципите ни при обработка на личните Ви данни?

1. Лични данни се събират и обработват законосъобразно и добросъвестно

Кю Онлайн ЕООД събира и обработва лични данни законосъобразно, добросъвестно и в съответствие с принципите и правата на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни.

2. Личните данни се обработват прозрачно

Кю Онлайн ЕООД осигурява прозрачност в комуникацията за събираните и обработваните лични данни като информацията за това е в кратка, прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, и се използват ясни и недвусмислени формулировки

3. Лични данни се събират и обработват само за определените в настоящата политика цели

4. Не се събират и обработват ненужни за дейността лични данни

Кю Онлайн ЕООД не събира и не обработва лични данни на физически лица, които надхвърлят неговите задължения по закон или неговите нужди за правене на бизнес.

5. Събрани лични данни се обработват за други цели само след съгласие на лицата

Във всички случаи, когато е необходимо събрани и обработвани лични данни на физически лица да се използват за цели различни от първоначалните, Кю Онлайн ЕООД уведомява съответните физически лица, иска тяхното съгласие и пристъпва към обработка на техните лични данни за други цели, само след тяхното изрично съгласие.

6. За обработка се събират минимално необходимите лични данни

Кю Онлайн ЕООД събира и обработва само минимум необходимите лични данни на физически лица, които:

 • са предвидени в закон;
 • са нужни за изпълняване на договор;
 • са нужни за изпълняване на целите, за които се събират.

7. Обработвани лични данни са точни и актуални

Кю Онлайн ЕООД осигурява обработването личните данни на физически лица да се извършва с максимална точност и по възможност винаги в актуалност.

8. Личните данни се обработват от минимум необходимия брой лица

Кю Онлайн ЕООД осигурява достъпът и обработката на личните данни на физически лица да се извършва от минимално необходимия брой лица, които имат нужната компетентност за тяхната обработка и нужната ангажираност за тяхното опазване.

9. Личните данни се съхраняват за минимално необходимото време

Кю Онлайн ЕООД съхранява лични данни за минимално необходимото време:

 • нужно по закон;
 • нужно да се изпълни договор (в т.ч. поръчка) и отговорността по него;
 • нужно да се изпълни целта, за която данните са събрани и обработени; или
 • до поискване от физическо лицето за тяхното изтриване,

след което те се унищожават без излишно забавяне.

Във всички случаи Кю Онлайн ЕООД осигурява поне веднъж годишно да се прави преглед на събираните и обработваните лични данни и тези от тях, които попадат в някоя от горните хипотези се изтриват без излишно забавяне.

Какви са вашите права?

Кю Онлайн ЕООД осигурява спазването правата на физическите лица, чиито лични данни се събират и обработват през нашата интернет страница, което включва:

1. право на информираност за обработка на лични данни;

2. право на достъп до личните данни – с какви данни се разполага;

3. право на коригиране на неточни лични данни;

4. право на изтриване на лични данни – правото ”да бъдеш забравен”;

5. право на ограничаване на обработваните лични данни;

6. правото на информираност за действия в резултат на искане за коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на лични данни;

7. право на преносимост на данните;

8. право на възражение срещу обработване на лични данни;

9. право да не са обект на автоматично вземане на решение, включващо профилиране.

Кю Онлайн ЕООД ще ви окаже нужното съдействие да упражните всяко Ваше законно право, произтичащо от Регламента или от други приложими разпоредби в областта на защитата на личните данни.

Кой е органът, пред когото да потърсите правата си?

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е независимият държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъпа до тези данни, както и контрола по спазването на Закона за защита на личните данни на територията на Република България.

В случай на съмнение, че правата Ви, свързани със защитата на личните Ви данни, са нарушени, можете да подадете сигнал до КЗЛД на:

 • Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Електронна поща: kzld@cpdp.bg
 • Интернет страница: www.cpdp.bg
 • Телефон: 02 / 91-53-518

Промяна на политиката за поверителност

Кю Онлайн ЕООД си запазва правото да променя и актуализира настоящата Политика за поверителност по всяко време, както и правото си да ви уведомим в случай, че направените промени значително засягат правата ви, свързани с личните ви данни.